Sprawozdanie na półrocze klasa 3

Pobierz

Załącznik nr 1Zaproszono na lekcję wychowawczą prawnika i pedagoga szkolnego w celu omówienia pewnych zagadnień Prawa Karnego, które mogą dotyczyć uczniów, a także by w formie warsztatów zrealizować temat: Jestem świadkiem w Sądzie.. Określają liczebność zbioru - liczą do 3, a nawet więcej.. Nauczany przedmiot.. Potrafi też ładnie pisać, ale tylko wtedy kiedy ma na to ochotę.. Posiada bogaty zasób słów.. Wszystkie dzieci realizują ten sam program "Razem poznajemy świat" autorstwa: Iwona Lewkowicz,W przyszłym półroczu zamierzamy jeszcze bardziej usprawnić naszą komunikację z rodzicami.. Frekwencja 92,86 Informacja o realizacji programu nauczania Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Prace rodziców na rzecz klasy/szkoły.. nadzór.. Stara się przestrzegać norm i zasad panujących w grupie.Sprawozdanie z przeprowadzonych konkursów za I semestr.. Klasyfikowanych: 27 5.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.SPRAWOZDANIE.. Bez ocen niedostatecznych: 26 6.. Inne: III.. Zapisanych: 27 4.. Z trzema i więcej:Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci..

Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany ...Klasa II, klasa V, klasa VI 3.

Rozwój społeczny organizacja imprez klasowych : Dzień Chłopca, Mikołajki, Wigilia Praca nad rozwijaniem przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny.Podsumowanie I półrocza pracy szkoły - zadania i wyzwania.. Studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalące, inne… (realizowane w minionym roku szkolnym) Osiągnięcia w .Zauważa się wzmocnienie aktywności chłopca w życiu społecznym i rozwinięcie jego potencjału.. Potrafi tworzyć kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany temat.. Wychowawstwo.. Z jedną i dwoma ocenami niedostatecznymi: 1 7.. (133531 hits) Przedstawienie na Dzień Babci i Dzień Dziadka (128214 hits) Sprawozdanie wychowawcy za 1 semestrSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Uczeń poczynił postępy w sferze emocjonalno-społecznej.. Często zadania wykonuje niestarannie.krótki-długi.. Planujemy pod koniec lutego zrobić zebranie oraz zorganizować wspólną wycieczkę z rodzicami.. Na pewno pozytywnie wpłynie to na naszą współpracę oraz rozwój dzieci dla których to właśnie rodzice są najważniejsi.. Często podejmuje kontakty z rówieśnikami, lubi z nimi rozmawiać, często opowiada kolegom o tym, co go interesuje.. Wyjazd na warsztaty "Droga do kariery zawodowej" do Radomia Klasa VIII 7.. Bieg szkolnych spraw charakteryzuje się pewną powtarzalnością wynikającą z przepisów prawa oświatowego..

Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 5- letnich oddziału przedszkolnego kl. 0 B za I półrocze roku szkolnego 2012/2013.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 nauczyciela wspomagającego mgr… dotyczące uczennicy klasy I szkoły podstawowej.

Sporządzone dokumenty proszę wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15.01.2020 r. Sporządzone dokumenty proszę dodatkowo przesłać na adres szkołySprawozdanie śródroczne z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020 Klasa I • ZREALIZOWANE ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY, PROGRAMU PROFILAKTYKI ORAZ PLANU WYCHOWAWCY KLASY Zrealizowane zadania WYCHOWAWCZE Ocena stopnia realizacji - efektySPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Zadania nauczyciela wspomagającego opierają się na udzieleniu wsparcia dydaktyczno-wychowawczego uczennicy posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na .3.. Stopień awansu (realizacja stażu) Staż pracy.. Jako wychowawczyni klasy dbam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej.Potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 100, dokonuje obliczeń na tysiącach.. Stan klasy w dniu klasyfikacji: 27 3..

Dzieci lubią bawić się puzzlami, różnego rodzaju układankami, co pozwala na ćwiczenie spostrzegawczości i uwagi, dobierają obrazki w pary,SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ za I półrocze 2020/21 (skrót) GRUPA WIEKOWA 5-6 - latki ROK SZKOLNY 2020/21 NAUCZYCIELKI: mgr Magdalena Kołodziejczak, mgr Aneta Herkt WOŹNA: Magdalena Karwasz 1.

Wycieczka do Parku Trampolin w Radomiu; Klasa I, Klasa III, 4.. Stan klasy na początku roku szkolnego: 26 2.. Zaangażowano również dzieci do napisania referatów na wskazany temat z tego zakresu.Średnia ocen klasy: …………………………….. Oceny Liczba ocen Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny II.. Doskonalenie zawodowe Potrafi płynnie czytać ze zrozumieniem.. Wyjazd charytatywny do Wilna Klasa VIII 8.3.. Dzieci wraz z wychowawcami brały udział w wycieczkach, akcjach charytatywnych, wyjazdach do instytucji kultury.Dbamy o kącik książek i czasopism Wdrażam uczniów do wzajemnego szacunku i wzajemnej pomocy, uświadamiam im konieczności szacunku wobec innych: nauczycieli, rodziców, osób starszych.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Imię i Nazwisko.. Podnoszenie własnych kwalifikacji.. Klasyfikują przedmioty ze względu na ich wspólną cechę - kolor, wielkość.. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia .Współpraca z rodzicami (zebrania klasowe, rozmowy indywidualne) Wycieczki integracyjne Lekcje wychowawcze - wspólne rozwiązywanie problemów klasowych, kształtowanie postaw asertywnych..

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docTo już za nami … - sprawozdanie klas I - III Za nami pierwsze półrocze i czas na krótkie podsumowanie.W tym semestrze klasy młodsze realizowały zaplanowany kalendarz imprez i uroczystości.

Codzienne życie szkoły toczy się utartym, dobrze wszystkim znanym rytmem.. Wyjazd do DPS w Radomiu Klasa VI, VIII 6.. Kontynuować sprawdzone formy pracy.. Doskonaliliśmy swobodę wypowiedzi, poznaliśmy wiele opowiadań, wierszy, inscenizacji.Wnioski do pracy z klasą w II semestrze roku szkolnego: 1.. ROK SZKOLNY 2018/2019.. artykuły.. PRACA W RADZIE PEDAGOGICZNEJ ( z podziałem na czas nauki stacjonarnej i zdalnej ) Zespół (przedmiotowy, zadaniowy, inny - podjęty z własnej inicjatywy lub przydzielony przez dyrektora szkoły) Działania Komisja Działania Lp.. Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (165795 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (143783 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (134716 hits) Od czego zacząć pisanie opinii o uczniu?. Wymiar godzin.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska Ilość uczniów1.. Ma obszerną wiedzę ogólną.. Wyjazd do kina na film "Był sobie pies 2" Klasa VI 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt