Wskaźniki struktury dochodów i wydatków gminy

Pobierz

Jak kształtuje się wynik operacyjny gmin powiatu jako miernik zdolności do finansowania inwestycji?. Wprowadzenie .. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, Zeszyty Naukowe nr 4, .. że jeszcze w 2002 roku wskaźnik wyniósł 87 osób/ km 2, zaś już w roku 2009 141 osób/ km.. Siedzibą władz gminy jest wieś Dobra (2040 mieszkańców .Wpłaty te są tym wyższe, im wskaźnik dochodów na 1 mieszkańca w gminie jest wyż- szy od 150% średniej krajowej i wahają się między 20% (kiedy dochody wynoszą pomiędzy 150% a 200%), a 30% nadwyżki (gdy dochody przekraczają o 300% średnią krajową).b) Wskaźniki dochodów - informujące o strukturze oraz elastyczności docho- dów JST, a także wskazujące na doświadczenie jednostki w zakresie progno- zowania wielkości dochodów.. Charakterystyka uchwalania budżetu i jego zmiany 2.2.2.. Obserwujemy widoczny wzrost wydatków na transport - zarówno wartość jak i udział w wydatkach ogółem (przede wszystkim w budżecie samorządu województwa i w budżetach gmin).ministerstwo finansów prezentuje w załączeniu wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki g), powiatów (wskaźniki p) i województw (wskaźniki w), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2019 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i …rę dochodów i wydatków w latach 2012-2014..

Ocena źródeł dochodów budżetu miasta XYZ 3.2.3.

W strukturze dochodów władnych gmin, zamieszczonych w tabeli 4 dominującą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości, którego udziały w analizowanym okresie wzrosły z 21,4% w roku 1999 do 31,4% w roku 2005.Wydatki budżetowe zrealizowano w 92,40 % tj. na planowaną wielkość 58 117 240,95 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 53 698 678,20 zł.. 4.Rysunek 3.. Najwyższy udział dochodów własnych osiągnęły JST województwa mazowieckiego (65,4%), przede wszystkim dzięki Warszawie (84%), ale wskaźnik ten także wśród gmin i powiatów regionu był wyższy od przeciętnej (gminy: 52,1% w stosunku do .Analiza struktury dochodów własnych z uwzględnieniem wskaźników zadłu- żenia i wydatków inwestycyjnych pozwala w szerszym ujęciu ocenić zamożność gmin.. Techniki badawcze 3.2.2.. Budżet ten w relacji do roku 2005 wzrósł jednak tylko o 54,11%, co jest najniższym wskaźnikiem zmiany wśród wszystkich analizowanych gmin.. Zarówno uchwalanie budże-tu JST, jak i jego wykonanie jest uzależnione od zachowania odpowiedniej struktury dochodów bieżących i wydatków bieżących.. Wydatki majątkowe stanowiły 18,62 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w 93,90 %.Dane zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą dochodów i wydatków jednostek samo-rządu terytorialnego, tj. gmin (222), powiatów (31), miast na prawach powiatu (4) oraz woje-wództwa w 2018 r. Informacje obejmujące dochody i wydatki gmin przedstawiono bez docho-dów i wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu.The Polish Statistician vol.62, 2017, 9, Podobieństwo struktury wydatków budżetowych województw a ich zrównoważony rozwój, DOI 10.5604/01.3001., Marcin Salamaga ..

Dochody gminy 2.1.1.

W strukturze wydatków także widoczne są zmiany - największe w strukturze wydatków samorządu województwa.. ministerstwo finansów prezentuje w załączeniu wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki g), powiatów (wskaźniki p) i województw (wskaźniki w), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2021 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i …Najbardziej stabilną strukturę dochodów mają gminy.. Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.. Największe udziały CIT przypadły gminom miejskim (1,82-4,89%) oraz miejsko-wiejskim (1,48-2,87%), natomiast gminy wiejskie nie przekroczyły, z wyjątkiem 2007 roku, wartości 1,6%.Ponieważ, wskaźnik struktury udziału dochodów gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w dochodach ogółem pozostawał na stałym poziomie od 1-1,2%, w głównej mierze na ten wzrost wpłynął zwiększający się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.Wprowadzenie rozróżnienia dochodów bieżących i wydatków bieżących ma swoje implikacje w procedurach budżetowych.. Struktura dochodów własnych gmin w latach 1999 - 2005 (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4..

Wydatki gminy 2.2.1.

Niski po-ziom tego wskaźnika występuje w jednostkach realizujących duże wydatki bieżące, co może przekładać się w przyszłości na mniejsze możliwości generowania bie-żących dochodów ze względu na małą atrakcyjność gminy.. Dochody zewnętrzne 2.2.. Dochody wewnętrzne 2.1.2.. BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku.. Na czwartym miejscu w klasyfikacji, według skali dochodów budżeto-wych, znajduje się gmina Szczawnica (36,0 mln zł).I tak: wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%; wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.. Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują .Jeżeli wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB jest większa niż 50%, a nie większa niż 55%, wtedy Rada Ministrów na kolejny rok uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów nie może być wyższa niż taka sama relacja z roku bieżącego.Źródła dochodów i wydatków gminy 2.1.. Zobacz również serwis: Sprawy urzędoweANALIZA DOCHODÓW GMINY DOBRA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ..

Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.dochodów.

Jaka jest zdolność gmin do finansowania działalności inwestycyjnej i czy ma to związek z udziałem dochodów własnych?. Rodzaje wydatków gminnych Rozdział III Analiza budżetu gminy 3.1.. Wydatki majątkowe są kategorią wydatków "pożądanych .Dochody gminy - dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.. Analiza dochodów gminy w latach 2014-2016 3.3.Najwyższy udział dochodów własnych osiągnęły JST województwa mazowieckiego (65,4%), przede wszystkim dzięki Warszawie (84%), ale wskaźnik ten także wśród gmin i powiatów regionu był wyższy od przeciętnej (gminy: 52,1% w stosunku do średniej 46,3%, powiaty: 36,2% - 28,8%).Analiza struktury dochodów i wydatków budżetowych miasta XYZ 3.2.1.. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie.. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych.. Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w .Wskaźnik wydatków majątko-wych na mieszkańca odzwierciedla aktywność inwestycyjną gminy.. Trzecia w skali dochodów jest Rabka-Zdrój z budżetem na poziomie 42,1 mln zł.. c) Wskaźniki wydatków - informujące o strukturze oraz elastyczności wydatków, a także wskazujące na doświadczenie jednostki w zakresie prognozowania.W strukturze dochodów: dominowały dochody własne, które średnio wyniosły 42,5% wszystkich dochodów; drugą grupę dochodów wynoszącą 31,4% stanowiły dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przy czym począwszy od roku 2002 daje się zauważyć tendencję do stałego ich wzrostu;Z ko- lei w przypadku udziału podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), gminy ogółem w Polsce w strukturze dochodów własnych wykazały jego wartość na poziomie 1,4-3,13%.. Słowa kluczowe: dochody własne, podatki i opłaty, zadłużenie, zamożność Wprowadzenie Dochody własne gmin są często traktowane jako wyznacznik bogactwa gminy.1.. Jaka jest struktura dochodów gmin i jaki jest zakres samodzielności dochodowej gmin?. Struktura dochodów gminy Zgierz w latach 2012-2014Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 81,38 % i roczny ich plan wykorzystano w 92,06 % wydatkując 43 702 229,09 zł.. Dochody i wydatki budżetowe miasta XYZ na tle ogółu gmin miejsko- wiejskich Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków Spis wykresów Opis zawatości pracy:Struktura dochodów różniła się znacznie w samorządach poszczególnych województw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt